ನಾಮರೂಪಗಳನು ದಾಟಿ…. | ಝೆನ್ ಪದ್ಯ

ಬುದ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ
ನಾಮರೂಪಗಳಿಲ್ಲದೆ,
ಇಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಪಯಣ.

ಬಂಧಿಸುವ
ನಾಮ ರೂಪಗಳು
ಗಗನ ಕುಸುಮಗಳು

ನಾಮ ರೂಪಗಳ ದಾಟಿ
ನಾನು,
ಹುಟ್ಟು ಸಾವನೂ ತ್ಯಜಿಸುವೆನು.

ಆಕರ : ಝೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್  | ಅನುವಾದ : ಕಿರಣ್ ಮಾಡಾಳು

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply