ನನಗೂ ಅದೇ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ! : ಒಂದು ಝೆನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಝಾನ್ಸೈಗೆ ಯಾವ ಝೆನ್ ಕಥೆ ಇಷ್ಟಾನೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೈಕೂಯಿನ್’ಗೂ ಅದೇ ಝೆನ್ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾವುದು ಆ ಕಥೆ!? 

zen ka

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply