ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವವರ ಬಳಿಯೊಂದು ಹಾರೈಕೆಯಿದೆ! : ಶಮ್ಸ್ ತಬ್ರೀಜಿ

ಪರ್ಶಿಯನ್ ಸೂಫಿ  ಸಂತ ಕವಿ ಶಮ್ಸ್, ಇರಾನಿನ ತಬ್ರೀಜ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ  ವಾಸವಿದ್ದ. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂಫಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಶಮ್ಸ್ ತಬ್ರೀಜಿಯ ಶಿಷ್ಯ…. 

AM Sufi

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply