ರೂಮಿಗೆ ಇಂಥದೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಕಂತೆ… : ಸೂಫಿ ಪದ್ಯ

ಮೂಲ : ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ರೂಮಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

sufi poem 3

Leave a Reply