ಮಾತೃಶಕ್ತಿಗೆ ನಮನ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ| ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನ್ನಮಃ||

ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇವಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply