ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ…

ಕನ್ನಡ ನಿರೂಪಣೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply