ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪರಿಮಳದ ಹೂವು: ಟಿ ನಾಟ್ ಹನ್ ಪದ್ಯ ಕೇಳಿ

ಮೂಲ: ಟಿ ನಾಟ್ ಹನ್ | ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ | ವಾಚನ : ಅಲಾವಿಕಾ

ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪರಿಮಳದ ಹೂವು

Leave a Reply