ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪರಿಮಳದ ಹೂವು: ಟಿ ನಾಟ್ ಹನ್ ಪದ್ಯ ಕೇಳಿ

ಮೂಲ: ಟಿ ನಾಟ್ ಹನ್ | ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ | ವಾಚನ : ಅಲಾವಿಕಾ

ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪರಿಮಳದ ಹೂವು

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.