ಓಶೋ ಹೇಳಿದ ಝೆನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಝೆನ್ ಕೇವಲ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧನ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಾಧನ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸದಾ ಅರಿವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯಮಾಡುವ ಸಾಧನ | ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ