ನವರಾತ್ರಿ : ಮಹಾ ಗೌರಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಎಂಟನೆಯ ದಿನ ದೇವೀಯನ್ನು ಮಹಾಗೌರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.