ಹೆಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಬಗೆ : ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ

ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ… | ಕನ್ನಡ ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply