ಅರಳಿಮರ ಪೋಸ್ಟರ್… : ಪ್ರೇಮದ ನಲವತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಆಧಾರ : ಷಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಲವತ್ತು ನಿಯಮಗಳು |ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply