ಕಳಚಿಟ್ಟರೆ ಅಮೃತದ ಹನಿ : Sufi Corner

ಮೂಲ : ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ರೂಮಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply