ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಿತ್ತು… : ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ

ಆಕರ : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡ ಮರು ರೂಪ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply