ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು : ಸೂಫಿ corner

ಗುರುವಿನ ಮಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹದಿನೇಳು ಸಲ ಮೂಗು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಹಫೀಜ್ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ!

ಮೂಲ : ಹಫೀಜ್ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply