ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು : ಸೂಫಿ corner

ಗುರುವಿನ ಮಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹದಿನೇಳು ಸಲ ಮೂಗು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಹಫೀಜ್ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ!

ಮೂಲ : ಹಫೀಜ್ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply