ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ… : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ

ಆಕರ : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply