ಖಳನಾಯಕರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದು : ಅರಳಿಮರ Quotes

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಪ್ರಣವ ಚೈತನ್ಯ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply