6 ವೇದ ಸುಭಾಷಿತಗಳು

ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ 6 ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಸುಭಾಷಿತ ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

1

2

3

4

5

6

1 Comment

  1. ನಾವೊಂದು ಗ್ರಹ, ಒಳಗಿರುವದು ವಿಗ್ರಹ, ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಮನೋನಿಗ್ರಹ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವೇ ಕಾರಾಗೃಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ.

Leave a Reply