ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದು… | Tea time story

ನಸ್ರುದ್ದೀನನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ!? | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply