ಸತ್ಯವಂತರ ಮಾತು, ಸುಳ್ಳರ ಮಾತು… | ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಯಾರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ? ಈ ಸುಭಾಷಿತ ನೋಡಿ…

Leave a Reply