ಸತ್ಯವಂತರ ಮಾತು, ಸುಳ್ಳರ ಮಾತು… | ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಯಾರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ? ಈ ಸುಭಾಷಿತ ನೋಡಿ…

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply