ಅವಳ ಸಾಂಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ… | ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply