ಈ ದಿನವೇ ಸುದಿನ, ಈ ಕಾಲವೇ ಸಕಾಲ

ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ದೇಶವೇನು, ಕಾಲವೇನು? ಎಂದು ಕೇಳುವ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ನೀಡುವ ಬೋಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ…

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply