ಝೆನ್ ಗಾದೆಗಳು : ಅರಳಿಮರ posters #5

ಪದ್ಯದ ಹನಿಯಂತಿರುವ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಝೆನ್ ಗಾದೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ…|ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

1 Comment

  1. ಅದ್ಭುತ ಗಾದೆಗಳು…very insightful!
    ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Leave a Reply