ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ: Tea time story

ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಆ ‘ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು’ ಯಾವುದು?

Leave a Reply