ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಕಷ್ಟ : Tea time story

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಕಷ್ಟವೇನು ಗೊತ್ತಾ!?

Leave a Reply