ಬಾಶೋನ ಬೆರಗಿನ ಹನಿ ‘ಹಾಯ್ಕು’ಗಳು

ಹಾಯ್ಕು ಕವಿ ಬಾಶೋನ ಬೆರಗಿನ ಹನಿಯಂಥ ಹಾಯ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply