ಅಪೂರ್ಣ ಕಳ್ಳತನ – ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕಥೆ : Tea time story

ಕಳ್ಳರು ಸುತ್ತಲಿನವರಲ್ಲ ಅಂತ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ!? ಕಥೆ ಓದಿ…

Leave a Reply