ಬೂಸಾನ್ ಬೆರಗಿನ ಹನಿ ‘ಹಾಯ್ಕು’ಗಳು

ಹಾಯ್ಕು ಕವಿ ಬೂಸಾನ್’ನ ಬೆರಗಿನ ಹನಿಯಂಥ ಹಾಯ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

Leave a Reply