ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ ಮೂರು ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply