ಜಪಾನೀ ಹೆಂಗಸರ ‘ಹಾಯ್ಕು’ಗಳು

ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಬರೆದ ಸುಂದರ ಹಾಯ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

Leave a Reply