ಇಸ್ಸಾ’ನ ಹಾಯ್ಕುಗಳು

ಜಪಾನೀ ಹಾಯ್ಕು ಕವಿ ಕೊಬಯಶಿ ಇಸ್ಸಾ’ನ ಹಾಯ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

Leave a Reply