ಇವರು ‘ಮಹಾ ನಾಯಕರು’

ಇಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾವೋ ಪದ್ಯ | ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply