ಯಾಕೆ ಈ ಒಣ ವಾದ, ಖಾಲಿ ಹರಟೆ!? : ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ…

ಮೂಲ : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply