ಚಾಲಾಕಿ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ : Tea time story

ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಗಡ್ಡ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಚಿಕ್ಕಥೆ ಓದಿ!

Leave a Reply