ಅಮೃತವನ್ನೂ ವಿಷವಾಗಿಸುವ ವಿಪತ್ತು! : ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ…

ಆಕರ : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply