ಗಾಲಿಬನ ಒಂಭತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು

ಇಂದು ಶಾಯರಿ ಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಬನ ಕೆಲವು ಶಾಯರಿ ಚಿತ್ರಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Comment

Leave a Reply