ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಗುಣ! : ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ…

ಮೂಲ: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply