ಕಾರ್ಲ್ ಯಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದು : ಅರಳಿಮರ POSTER

ಕಾರ್ಲ್ ಯಂಗ್, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸ್ವಿಸ್ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ.


“ಯಾರು ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ” ~ ಕಾರ್ಲ್ ಯಂಗ್

Leave a Reply