ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ, ಮೂರು ಕಾವ್ಯ ಹನಿ

ಆಕರ : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply