ಭಾಷೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚು, ಪ್ರೇಮದ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ… | ರೂಮಿ ಪ್ರೇಮ ಸಿಂಚನ

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

Leave a Reply