ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ “ಚಿಂತನ ಹನಿ”ಗಳು

ಈ ದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ – ತತ್ವ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಯಾನ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಯ ಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

Leave a Reply