ನಮ್ಮ ವಿಧಿಗೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಯೇಷಾಂ ಬಾಹುಬಲಂ ನ ಅಸ್ತಿ ಯೇಷಾಂ ನ ಅಸ್ತಿ ಮನೋಬಲಂ । ತೇಷಾಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ದೇವಃ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಅಂಬರೇ ಸ್ಥಿತಂ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋಳ್ಬಲ(ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ)ವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಮನೋಬಲವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಂದ್ರ ತಾನೇ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡಬಲ್ಲ? (ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲ – ಮನೋಭವಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ಗ್ರಹ ಗತಿಗಳಲ್ಲ)

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.