ದುರ್ಬಲೆ ಹೇಗಾದಾಳು! : ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ |ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

1 Comment

  1. ನಿಜ, ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಅಬಲೆಯಾದಾಳು? ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಗಂಡಿಗಿಂತ ಅವಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಬಲೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply