ಇವು ನಾಲ್ಕು ಹುಟ್ಟು ಗುಣಗಳು… | ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಸೂಕ್ತಿಮುಕ್ತಾವಳಿಯಿಂದ…

ದಾತೃತ್ವಂ ಪ್ರಿಯವಕ್ತೃತ್ವಂ ಧೀರತ್ವಮುಚಿತಜ್ಞತಾ| ಅಭ್ಯಾಸೇನ ನ ಲಭ್ಯೇಯಃ ಚತ್ವಾರಃ ಸಹಜಾ ಗುಣಾಃ |

ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತನ್ನಾಡುವುದು, ಧೈರ್ಯ, ಯೋಗ್ಯಾಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವಲ್ಲ; ಇವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುವ ಗುಣಗಳು. ಇವೇನೂ ವಿಶೇಷವಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವೂ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಇರಬೇಕಾದುದೇ ಹೀಗೆ.

ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ವಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮಜಾತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅವಿವೇಕಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಮೂಲಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸಾಧನೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

(ಸುಭಾಷಿತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ : ವಿ.ಎಂ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ…)

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.