ದುಃಖಿತನಿಗೆ ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಪಾಠ: tea time story

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

  1. ನಿಜ, ದುಃಖವೇನೆಂದು ಅರಿಯದವನಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಅನುಭವವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

Leave a Reply