ದುಃಖಿತನಿಗೆ ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಪಾಠ: tea time story

1 Comment

  1. ನಿಜ, ದುಃಖವೇನೆಂದು ಅರಿಯದವನಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಅನುಭವವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

Leave a Reply