ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ; ಕೊನೆಯ ಕಂತು

ಆಕರ : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ರಚನೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply