ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಭೂಸೂಕ್ತದಿಂದ…

ಇಂದು “ವಿಶ್ವ ಭೂ – ದಿನ”

ಭೂಮಿ ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಝಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡವಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಳೂ ಹೌದು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಎಚ್ಚರ ನಮಗೆ ವಿವೇಕ ಮೂಡಿಸಲಿ. 

Leave a Reply