ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯನ ವಚನಗಳು

ಶಿವ ಶರಣ, ವಚನಕಾರ ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯನವರ 6 ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

2

3

4

5

6

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply