ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯನ ವಚನಗಳು

ಶಿವ ಶರಣ, ವಚನಕಾರ ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯನವರ 6 ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

2

3

4

5

6

Leave a Reply