ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯ ಸೇವಕ ಹೇಳಿದ್ದು… : ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಜ್ಞಾನಿ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನನ್ನು ನೋಡಲು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯ ವೃದ್ಧ ಸೇವಕ ಮಾಡಿದ ಪಾಠವೇನು ಗೊತ್ತಾ…

Leave a Reply