ಅನ್ನದಾನದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ 5 ಸುಭಾಷಿತಗಳು

ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ 5 ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ…

ಇಲ್ಲಿ “ಅನ್ನ” ಅಂದರೆ ಆಹಾರ.

Leave a Reply