ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಜ : ಜಿಬ್ರಾನನ ಒಂದು ಕಥೆ

ಮೂಲ : ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply