ಹಾಯ್ಕುಗಳು, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಂತು

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

Leave a Reply